Choď na obsah Choď na menu
 


Vážení susedia, vitajte na našej stránke.

 

Všetko o novom dome bude tu >>> www.novydom.estranky.sk

 

Číslo pozemku je : 17342 / 203

 ________________________________________________________________________

 

Sem presťahujeme všetko čo sa týka nového domu na Hagarovej, Hečkovej a Cyprichovej.

Klikni o riadok nižšie

_________________________________________________________

 Nová správcovská spoločnosť.

 Na stiahnutie : (ZoVS___BSS___vzorov____prava_10.9.10.doc

ZVS___BSS_Vzorova_priloha__._2.pdf

 

uzavretá podľa ust. § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ( ďalej ako „zákon“)

 
medzi zmluvnými stranami:
 

1.        Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na xxxxx ulici č. xx  v Bratislave, súpisné číslo xxxx uvedení v čl. XIII. tejto zmluvy

 
(ďalej len „vlastníci“)
a
 
2.    Bratislavská správcovská spoločnosť, s.r.o.

so sídlom Mikulášska 25, 811 01 Bratislava,

prevádzka: Mánesovo nám. 3, 851 01 Bratislava

IČO: 43782 868

DIČ: 2022467447

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.48495/B 

Číslo účtu: 2622763175/1100, Tatra banka

Zastúpená: Ing. Luben Patorčev - konateľ

 
       (ďalej len „správca“)
 
 
Článok I.
Úvodné ustanovenia
 

1.        Vlastníci podpisom tejto zmluvy prehlasujú, že sú vlastníkmi:

-       bytov a nebytových priestorov nachádzajúcich sa v bytovom dome na xxxxx ulici č. xx,  v Bratislave, so súpisným číslom xxxx, nachádzajúcim sa na parcele č. xxxx;

-       spoluvlastníckych podielov na pozemku, parcelné č. xxxx;

-                spoluvlastníckych podielov na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve bytového domu zapísaných na liste vlastníctva č. xxxx.

 

2.        Vlastníci prehlasujú, že súhlas s uzavretím tejto zmluvy prejavili v právoplatnom hlasovaní v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

3.        Správca prehlasuje, že:

 

a)    je spôsobilý plniť záväzky z tejto zmluvy mu vyplývajúce a má všetky oprávnenia na výkon činnosti podľa tejto zmluvy, ktoré predpisujú všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky. Kópia výpisu z obchodného registra správcu tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy;

b)   má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, ktorá môže vzniknúť v súvislosti s výkonom jeho činnosti.

 
Článok II.
Predmet zmluvy
 

1.        Za podmienok dohodnutých v tejto zmluve sa správca zaväzuje pre vlastníkov vykonávať správu domu v dohodnutom rozsahu a vlastníci sa zaväzujú zaplatiť správcovi odmenu za jeho činnosť podľa tejto zmluvy.

 

2.        Na zabezpečenie riadneho výkonu správy v zmysle bodu 1 tohto článku sa správca zaväzuje zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí, spoločných zariadení, príslušenstva domu a pozemku prislúchajúceho k domu, zabezpečovať plnenia spojené s užívaním spoločných častí a spoločných zariadení a ďalšie služby dojednané touto zmluvou.

 
 
Článok III.
Práva a povinnosti správcu
 

1.        Správca sa zaväzuje vykonávať správu domu samostatne v mene vlastníkov a na ich účet v zmysle tejto zmluvy tak, aby bol vlastníkom zabezpečený nerušený výkon vlastníckych a užívacích práv k bytom a nebytovým priestorom v dome.

 

2.        Na splnenie záväzku podľa bodu 1 tohto článku je správca povinný:

a)         hospodáriť s majetkom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome s odbornou starostlivosťou v súlade s povinnosťami podľa zákona a podmienkami zmluvy o výkone správy,

b)        dbať na ochranu práv vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a uprednostňovať ich záujmy pred vlastnými,

c)         zastupovať vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pri vymáhaní škody, ktorá im vznikla činnosťou tretích osôb alebo činnosťou vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome,

d)        vykonávať práva k majetku vlastníkov len v záujme vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

e)          stanoviť výšku mesačných poplatkov a sledovať úhrady za plnenia a úhrady preddavkov do fondu prevádzky údržby a opráv od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a vymáhať vzniknuté nedoplatky,

f)          umožniť zástupcom vlastníkov alebo vlastníkom na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, fondu údržby a opráv,

g)         štvrťročne informovať zástupcov vlastníkov o pohybe na účtoch domu príp. na ich požiadanie zriadiť pasívny prístup k účtom fondov cez internet,

h)         zvolať schôdzu vlastníkov podľa potreby, najmenej raz za rok, alebo keď o to požiada najmenej štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

i)           vypracúvať ročný plán opráv, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok,

j)          nahlásiť správcom zistené a správcovi nahlásené zámerné poškodenia (vandalizmus) a krádeže v spoločných priestoroch a na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zástupcom vlastníkov, polícii a poisťovni,

k)        zverejňovať informácie a podklady týkajúce sa výkonu správy domu na výveske v jednotlivých vchodoch; správca týmto spôsobom informuje najmä o:

-         schôdzach, ktoré organizuje správca,

-         povinnostiach, ktoré musia zabezpečiť vlastníci,

-         podstatných záležitostiach týkajúcich sa domu.

3.        Zmluvné strany sa dohodli, že správca pri správe domu:

a)         sa bude starať o prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a spoločných zariadení domu v súlade s osobitnými právnymi predpismi,

b)        bude zabezpečovať poskytovanie týchto plnení spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov:

-       dodávku tepla pre ústredné kúrenie (ďalej ako „ÚK“) a teplej úžitkovej vody (ďalej ako „TÚV“ ), príp. dodávku plynu, odbornú obsluhu a odborný dozor kotolne a súvisiacich činností

-       dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd,

-       odpočet vodomerov, príp. meračov tepla,

-       osvetlenie spoločných častí a zariadení,

-       dodávku elektrickej energie do spoločných častí a zariadení,

-       odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu,

-       upratovanie spoločných častí a zariadení domu vrátane kontajnerového prístrešku,

-       odpratávanie snehu,

-       prevádzku výťahov,

-       deratizáciu, dezinfekciu a desinsekciu,

-       správu fondu údržby a opráv a fondu prevádzky,

-       poistenie domu a úhradu pravidelných platieb,

-       pohotovostnú a havarijnú službu (ďalej ako „POHAS“ ),

-       údržbu a opravu bleskozvodov,

-       overovanie meradiel spotreby energií na žiadosť vlastníkov,

-       prevádzkovanie spoločnej televíznej antény ( ďalej ako „STA“), ak o to písomne požiada nadpolovičná väčšina všetkých vlastníkov,

-       prevádzkovanie schránok v jednotlivých vchodoch určených na komunikáciu vlastníkov so správcom,

-       technika požiarnej ochrany podľa zákona NRSR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

-       výkon opatrení uložených odbornými prehliadkami alebo kontrolami

-       korešpondenciu vlastníkov týkajúcu sa správy domu

-       účasť správcu prípadne technika PO na kontrolách štátneho odborného dozoru

 

c)         bude zabezpečovať v predpísaných časových intervaloch v zmysle príslušných právnych noriem revízie, odborné prehliadky a odborné skúšky bleskozvodov, elektrozariadení, ? rozvodu plynu ? , požiarnej vybavenosti a ostatných spoločných zariadení v dome.

d)        je poverený zabezpečením technických zariadení tretích strán do spoločných častí domu za účelom zabezpečenia TV signálu a prístupu do sieťe internet,

e)         bude zabezpečovať ďalšie služby, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

4.        Správca je oprávnený zmeniť výšku mesačných poplatkov uvedených v čl. IV ods.  4 písm. a) a b):

-       ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, alebo

-       na základe rozhodnutia cenových orgánov, alebo

-       ak nastane zmena v rozsahu poskytovaných služieb, alebo

-       ak sa na tom dohodnú vlastníci, alebo

-       ak náklady účtované za predchádzajúce obdobie boli nižšie alebo vyššie ako sumár mesačných poplatkov o viac ako 10%.

Pred uskutočnením zmien v mesačných platbách je správca povinný bezodkladne písomne informovať zástupcu vlastníkov. O uskutočnených zmenách je správca povinný písomne informovať každého vlastníka.

 

5.        Skutočné náklady za poskytnuté plnenia uvedené v bode 3 písm. b) tohto článku vyúčtuje správca na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome takto:

a)         podľa nameraných hodnôt:

-       dodávku vody z verejných vodovodov a odvádzanie odpadových vôd,

-       dodávku teplej úžitkovej vody,

-       dažďovú vodu,

b)        v zmysle platných právnych predpisov:

-       dodávku tepla pre ÚK,

-       náklady na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody

c)         podľa počtu osôb bývajúcich v byte:

-       prevádzku výťahov,

-       odvoz komunálneho odpadu,

-       osvetlenie spoločných častí a zariadení domu,

-       odpratávanie snehu z priľahlých chodníkov (podľa všeobecne záväzného nariadenia obce).

d)        na byt:

- domovník

- upratovanie spoločných častí a spoločných zariadení domu,

 

6.        Skutočné náklady za poskytnuté plnenia uvedené v bode 3 písm. b) tohto článku vyúčtuje správca na podzemnú garáž v dome takto:

podľa výšky spoluvlastníckeho podielu:

-         osvetlenie garáže,

-         upratovanie garáže,

-         zimná údržba prístupovej rampy do garáže a priľahlých chodníkov (podľa všeobecne záväzného nariadenia obce).

-         domovník

 
 

7.        Vyúčtovanie nákladov za poskytnuté plnenia za bežný rok v zmysle bodu 5 tohto článku správca vykoná najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka a bez zbytočného odkladu doručí vlastníkom. Vyúčtovaním zistený nedoplatok plynúci z vyúčtovania je splatný do 30 dní po doručení vyúčtovania vlastníkom. Právo na reklamáciu vyúčtovania nemá odkladný účinok z povinnosti zaplatenia. V tej istej lehote je správca povinný zaslať z účtu domu vlastníkom preplatok zistený vyúčtovaním (za predpokladu, že je na účte dostatok finančných prostriedkov zabezpečujúcich úhradu všetkých záväzkov v termíne splatnosti),, prípadne si vlastníci tento preplatok môžu odpočítavať z nasledujúcich mesačných zálohových platieb. Pokiaľ vlastník neoznámi správcovi číslo účtu podľa článku IV bod 10, správca preplatok z vyúčtovania vlastníkovi nevyplatí.

 

8.        Správca rešpektuje poistenie spoločných častí a spoločných zariadení domu, ak je uzatvorené, v prípade že objekt nie je poistený správca zabezpečí jeho poistenie. Vlastníci splnomocňujú správcu na uzatvorenie poistnej zmluvy s tým, že poistné bude hradené z účtu úhrad za plnenia služieb spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru, na prijatie prípadných plnení poisťovne vyplývajúcich z poistných udalostí, na zúčtovanie takýchto plnení do fondu prevádzky, údržby a opráv, na uhrádzanie regresov a spoluúčasti na regresných plneniach z fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

9.        Správca je oprávnený písomne vyzvať každého vlastníka, ktorý je v omeškaní viac ako 2 mesiace s úhradou plnení podľa tejto zmluvy, aby uvedený nedoplatok uhradil. V prípade, ak správca zašle vlastníkovi výzvu na úhradu nedoplatku ("upomienku"), tento vlastník sa zaväzuje zaplatiť poplatok za upomienku vo výške 7,- EUR s DPH. Tento poplatok je správca oprávnený odúčtovať z účtu fondu prevádzky, údržby a opráv. Po jeho zaplatení zo strany vlastníka sa poplatok zaúčtuje do fondu prevádzky, údržby a opráv. Náklady spojené s vymáhaním pohľadávok, vrátane právneho zastupovania pri vymáhaní pohľadávok, je správca oprávnený uhrádzať z fondu prevádzky, údržby a opráv. Po ukončení právneho konania, náklady spojené s vymáhaním pohľadávky v celom rozsahu hradí dlžník.

 

10.    Správca má právo umiestniť svoje obchodné meno pri jednotlivých vchodoch na dome (exteriér), prip. na vstupnej bráne do domu a vo vývesných skrinkách (interiér) uviesť adresu, telefonický kontakt na správcu a kontakt na havarijnú službu. Zároveň má právo využívať vývesné skrinky na oznamy správcu, informácie o službách a aktivitách správcu a zmluvných partnerov, zápisnice zo schôdzí a iné potrebné informácie a dokumenty. Správca má právo získať kľúč k vývesným skrinkám.

 

11.    Správca má právo vykonávať obhliadky exteriéru a interiéru domu a k tomuto účelu získať kľúč od vstupných brán domu.

 
 
Článok IV.
Práva a povinnosti vlastníkov
 

1.        Práva a povinnosti vlastníkov vyplývajú z platného znenia zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a z tejto zmluvy.

 

2.        Vlastníci sa zaväzujú odovzdať správcovi všetky potrebné doklady, informácie a kľúče od všetkých spoločných priestorov a zariadení v dome, ktoré sú potrebné k vybaveniu záležitostí dohodnutých v tejto zmluve, najmä technickú a projektovú dokumentáciu domu s uvedením plošnej výmery jednotlivých bytov, balkónov, logií, pivníc, nebytových priestorov a spoločných priestorov, ďalej zoznam osôb bývajúcich v bytoch, aktuálny výpis listu vlastníctva z katastra nehnuteľností, nájomné zmluvy prenajatých spoločných priestorov, doklady o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach vyhradených technických zariadení, montážne listy, odpočty a overení meračov (vody, tepla), zmluvy s dodávateľmi plnení a služieb, ekonomické doklady o tvorbe a čerpaní fondu prevádzky, údržby a opráv domu, V prípade, že odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení neboli vykonané podľa platných predpisov alebo vlastníci nepredložia tomu zodpovedajúce doklady do momentu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, zaväzujú sa odborné prehliadky a odborné skúšky bezodkladne na vlastné náklady v súčinnosti so správcom zrealizovať a v tomto smere so správcom úzko spolupracovať. V prípade, že vlastníci neodovzdajú správcovi kľúče od všetkých spoločných priestorov a zariadení v dome, má správca právo vymeniť zámky na náklady vlastníkov. 

 

3.        Na činnosti, na ktoré je správca poverený zabezpečovaním sú vlastníci povinní poskytnúť bezplatne:
- potrebné uzamykateľné priestory a zariadenia v spravovanom objekte
- dodávku potrebných médií (najmä elektrická energia, teplá voda,...)
- toaletu a výlevku

 

4.        Na zabezpečenie riadneho výkonu správy domu sú vlastníci povinní platiť tieto mesačné poplatky:

a)      poplatok na účet úhrad za plnenia služieb spojených s užívaním bytu alebo nebytového priestoru vo výške určenej správcom v rozpise zálohových platieb, ktorý je splatný do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca,

b)      poplatok do fondu prevádzky, údržby a opráv v zmysle článku VIII. bod 1. písm. a), ktorý je splatný do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca,

c)      odmenu správcovi vo výške dohodnutej v zmysle článku V., ktorá je splatná do 15. dňa predchádzajúceho mesiaca.

Pre účely tohto článku sa za predchádzajúci mesiac považuje mesiac, ktorý predchádza mesiacu v ktorom sa budú poskytovať vlastníkom plnenia a činnosti súvisiace so správou domu.

 

5.        Vlastníci uhrádzajú mesačné poplatky uvedené v bode  4 tohto článku bankovým prevodom na účet úhrad za plnenia a fondu prevádzky, údržby a opráv, ktorý je zriadený v zmysle článkov VIII. a IX. tejto zmluvy s presným uvedením variabilného symbolu uvedeného na karte platiteľa, ktorú vystaví správca pre každého vlastníka. Platby poštovými poukážkami sú spoplatnené podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke www.vasabss.sk, pričom príjem z tohto poplatku je príjmom správcu, ktorý si ho uhrádza z  fondu prevádzky, údržby a opráv.

 

6.        Vlastník, ktorý je v omeškaní s platbami uvedenými v bode  4 písm. a) a b) tohto článku, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške určenej nar. vlády č. 87/1995 Z.z.. Úrok z omeškania zaúčtuje správca do fondu prevádzky, údržby a opráv. Všetky poplatky sa stávajú súčasťou dlhu dlžníka. Úroky z omeškania sú príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv. Vlastníci môžu nadpolovičnou väčšinou všetkých rozhodnúť o odpustení úroku z omeškania, pričom o tejto skutočnosti sú povinní bezodkladne písomne informovať správcu.

 

7.        Vlastník, ktorý je v omeškaní s platbou uvedenou v bode  4 písm. c) tohto článku, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške určenej nar. vlády č. 87/1995 Z. z.. Tento úrok z omeškania je príjmom správcu. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok správcu na náhradu škody.

 

8.        Vlastníci sa so správcom dohodli, že ak vlastník uhradí nižšiu sumu ako je vlastníkovi správcom predpísaný mesačný poplatok, sú touto úhradou pokryté jednotlivé náklady v nasledovnom poradí:

 

- poplatok za správu
- položky na úhradu plnení služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov
- položka fondu prevádzky, údržby a opráv

 

9.        Vlastníci majú právo reklamovať doručené vyúčtovanie, a to v lehote 30 dní od jeho doručenia. Reklamácia musí byť zaslaná písomne na adresu prevádzky správcu, odôvodnená a doručená. Reklamáciu vyrieši správca do 30 dní odo dňa jej doručenia. Ak správca zistí, že reklamácia je oprávnená, nápravu vykoná opravným vyúčtovaním (a to v prípade potreby aj u tých vlastníkov, ktorí reklamáciu nepodali). Ustanovenia tejto zmluvy sa primerane použijú aj na opravné vyúčtovania; opravné vyúčtovanie však už nemožno reklamovať z rovnakých dôvodov, z akých bola podaná reklamácia proti pôvodnému vyúčtovaniu.

 

10.    Každý vlastník je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní, oznámiť správcovi:

-       zmenu počtu osôb bývajúcich v byte, pričom vlastník bytu je povinný nahlásiť správcovi pobyt osoby, ktorý presahuje jeden mesiac. Správca vykoná zmenu zálohovej platby od nasledujúceho mesiaca po nahlásení takejto zmeny a vyúčtovanie vykoná podľa stavu osôb nahlásených do 31.12. príslušného kalendárneho roka,pričom na neskoršie nahlásené zmeny sa neprihliada;

-       zmenu vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru;

-       závady na meracích zariadeniach v byte ( TÚV, SV, meračov tepla) písomnou formou;

-       zmenu korešpondenčnej adresy;

-       číslo bankového účtu ako aj jeho zmenu, na ktorý má správca poukazovať vlastníkovi prípadné preplatky z vyúčtovania, a to osobne u správcu;

-       ďalšie skutočnosti rozhodujúce na určenie výšky úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu a nebytového priestoru.

V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností podľa tohto bodu, vlastník zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením ostatným vlastníkom alebo správcovi.

 

11.    Pokiaľ vlastník písomne neoznámi správcovi inú korešpondenčnú adresu, správca doručuje všetky písomnosti na adresu bytu/ nebytového priestoru v dome, v ktorom vlastník vlastní byt alebo nebytový priestor. Platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že doručenie zásielky na túto adresu sa považuje za riadne a dostačujúce doručenie.

 
 

12.    Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru správcovi, zástupcovi vlastníkov a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy, ak opravu nezabezpečí sám alebo ak ide o opravu spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu prístupných z jeho bytu alebo montáž a údržbu zariadení na meranie spotreby tepla a vody v byte a nebytovom priestore a odpočet nameraných hodnôt; ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru neumožní na požiadanie vstup do bytu, zodpovedá za škody vzniknuté takýmto konaním.

 

13.    Vlastníci sa zdržia akéhokoľvek konania a zásahov na spoločných častiach a zariadeniach domu alebo manipulácií, pri ktorých sa vyžaduje odborná spôsobilosť a ktoré je oprávnený vykonávať len správca.

 
 
 

14.     Vlastníci sa zaväzujú dodržiavať v dome domový poriadok, platné protipožiarne, bezpečnostné, hygienické a prevádzkové predpisy.

 
 

15.    Vlastníci sa zaväzujú označiť svoje schránky svojím menom a priezviskom.

 

16.    Vlastníci sa týmto zaväzujú, že v prípade zabezpečenia úveru prostredníctvom správcu, v prípade zmeny správcu, preberú, respektíve zaviažu nového správcu k prevzatiu predmetného záväzku v plnom rozsahu.

 

17.    V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z povinností uvedených v jednotlivých bodoch tohto článku, správca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v súvislosti s týmto porušením správcovi alebo ostatným vlastníkom.

 

18.    Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vlastník neumožní vstup do bytu alebo nebytového priestoru za účelom vykonania odpočtu TÚV a SV podľa bodu 10 tohto článku, správca mu bude účtovať spotrebu TÚV a SV v množstve a výške, ktorá sa účtuje porovnateľnému bytu alebo nebytovému priestoru s najvyššou spotrebou v dome.

 

19.    Zástupca vlastníkov dáva súhlas správcovi na uzavretie zmluvy o nájme spoločných priestorov v dome. Vypracovanie nájomnej zmluvy zabezpečuje správca a náklady na jej vypracovanie hradí nájomca.

 
 
Článok V.
Odmena Správcu
 

1.        Vlastníci sa zaväzujú, že za výkon správy domu zaplatia správcovi dohodnutú mesačnú odmenu vo výške xxx EUR  za byt / nebytový priestor (aj prenajatý spoločný nebytový priestor) a xx EUR  za garáž a garážové státie za každý i začatý mesiac správy. Poplatok zahrňuje činnosti správcu uvedené v Prílohe č. 2 k tejto zmluve.

 

2.        V prípade zmeny sadzby DPH sa zodpovedajúcim spôsobom (bez potreby dodatku k tejto zmluve) zmení aj celková výška odmeny.

 

3.        Spôsob platby a splatnosť odmeny upravujú ustanovenia článku IV. bod 4. písm. c) tejto zmluvy  a bod 5 tohto článku.

 

4.        Správca je oprávnený zmeniť výšku odmeny za správu v zmysle bodu 1 tohto článku o medziročnú mieru inflácie meranú indexom spotrebiteľských cien zverejnenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci rok prípadne o nárast priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca hospodárstva v kraji Bratislava – SR, ku ktorému došlo v ostatnom kalendárnom roku v porovnaní s predchádzajúcim kalendárnym rokom, a ktorý bol zverejnený resp. oznámený Štatistický úradom SR resp. iným príslušným orgánom. Zvýšenie odmeny je správca povinný písomne oznámiť vlastníkom s uvedením dôvodov tohto zvýšenia.

 

5.        Ak správca nepredloží vlastníkom správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu a vyúčtovanie nákladov za poskytnuté plnenia za bežný rok najneskôr do 31.mája nasledujúceho roka, nemá správca až do ich predloženia nárok na odmenu podľa tohto článku.

 

6.        Odmena za doplnkové služby alebo služby nešpecifikované touto zmluvou podľa balíčka „Komfort“ sú spoplatnené a riadené podľa aktuálneho cenníka, ktorý je zverejnený na webovej stránke správcu www.vasabss.sk .

 
 
Článok VI.
Schôdza vlastníkov
 

1.        Každý vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu najmä tým, že sa osobne zúčastňuje na schôdzach vlastníkov. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi zastupovala. Schôdzu vlastníkov zvoláva správca samostatne alebo na žiadosť štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

 

2.        Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. V prípade ak schôdzu zvoláva správca, oznámenie o konaní schôdze vhodí zamestnanec správcu za prítomnosti zástupcu vlastníkov do poštovej schránky každému vlastníkovi, o čom vyhotoví záznam, ktorý zástupca vlastníkov svojim podpisom potvrdí. Zmluvné strany považujú takéto doručenie oznámenia za dostatočné.

 

3.        Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených; to neplatí na hlasovanie podľa bodu 4 tohto článku, na hlasovanie o zmluve o výkone správy, jej zmene alebo jej zániku alebo výpovedi, hlasovanie o podaní návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok z titulu článku IV. bod  4 písm. a) a b), hlasovanie o výbere dodávateľa a hlasovanie podľa § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4 zákona.

 

4.        Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa vždy hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.  V prípade písomného hlasovania musia byť splnené podmienky stanovené zákonom.

 

5.        Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome.

 

6.        O priebehu rokovania a prijatých rozhodnutiach vlastníkov sa spisuje zápisnica. Zápisnicu podpisujú schôdzou zvolení overovatelia zápisnice, zapisovateľ a zástupca vlastníkov. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina, plnomocenstvá prípadne iné dokumenty, ktoré boli predmetom rokovania. Zápisnica sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, jeden uschováva správca, druhý zástupca vlastníkov. Výsledky hlasovania obsiahnuté v písomnom vyhotovení zápisnice sú pre správcu záväzné.

 

7.        Styk vlastníkov so správcom zabezpečuje jeden alebo viac zástupcov vlastníkov zvolení na schôdzi vlastníkov. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach prevádzky domu. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy.

 
 
Článok VII.
Spôsob výkonu správy
 

Prevádzku, opravy a údržbu spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva a pozemku zabezpečuje správca v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodávateľským spôsobom. Za týmto účelom je správca oprávnený uzatvárať v mene vlastníkov a na ich účet zmluvy s príslušnými dodávateľmi. Na uzatvorenie zmluvy v zmysle tohto bodu vlastníci udeľujú v zmysle článku XI. tejto zmluvy správcovi osobitné písomné plnomocenstvo.

 
Článok VIII.
Fond prevádzky údržby a opráv a spôsob jeho hospodárenia
 

1.        Vlastníci zriaďujú fond prevádzky, údržby a opráv na zabezpečenie riadneho vykonávania údržby, opráv, prípadne zlepšenia spoločných častí a zariadení domu, príslušenstva a pozemku. Tento fond tvoria:

a)         mesačné poplatky vo výške určenej rozhodnutím vlastníkov na schôdzi vlastníkov alebo podľa článku XI. bod 5  tejto zmluvy  za m2 každého priestoru. V prípade podzemnej garáže je celková plocha podelená výškou spoluvlastníckeho podielu.  Konkrétna výška tohto poplatku pre každý priestor bude uvedená v mesačnom zálohovom predpise,

b)        mimoriadne príspevky, podľa rozhodnutia vlastníkov, alebo podľa článku XI. Bod 5 tejto zmluvy

c)         úroky z úložiek, úroky z omeškania a iné príspevky.

 

2.        Správca môže použiť prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv na financovanie činností uvedených v bode 1 tohto článku najmä na prevádzku, údržbu a opravy:

-       na hlavnom tlakovom potrubí studenej vody po prvý uzáver v byte vrátane ,

-       na hlavnom tlakovom potrubí teplej úžitkovej vody po prvý uzáver v byte vrátane,

-       vodomerov teplej a studenej vody,

-       na hlavnom odpadovom potrubí po posledné tesnenie napojenia do bytu vrátane,

-       na rozvode ústredného kúrenia po bytový uzáver vrátane,

-       náklady spojené s vymáhaním nedoplatkov,

-       tepelnoenergetických zariadení (domovej kotolne, atď)

-       iných investícii, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú.

 

3.        Súhlas vlastníkov na použitie prostriedkov z predmetného fondu  sa nevyžaduje na financovanie odstraňovania havárií, nákladov spojených s pravidelnými prehliadkami a revíziami vyhradených technických zariadení podľa osobitných predpisov, odstraňovanie závad z týchto revízií a na odvrátenie možnosti vzniku škody, prípadne jej nárastu O takejto situácii a opatreniach je nutné informovať zástupcu vlastníkov.

 
 

4.        Opravy a údržbu s predpokladanými nákladmi od 200,- EUR do 5000,- EUR zabezpečí správca so súhlasom aspoň jedného zástupcu vlastníkov, ktorý odsúhlasuje aj správcom navrhovaného dodávateľa. Pokiaľ správca nezíska súhlas ani jedného zástupcu vlastníkov s jeho navrhovaným dodávateľom, o výbere dodávateľa rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov.

 

5.        O použití prostriedkov nad 5000,- EUR musí vždy rozhodnúť nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

 

6.        Pri opravách a údržbe s predpokladanými nákladmi nad 5000€ zabezpečí správca aspoň 3 ponuky dodávateľov; o výbere dodávateľa rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov.  

 

7.        Pri opravách a údržbe s predpokladanými nákladmi nad 50 000€ zabezpečí správca aspoň 4 ponuky dodávateľov; o výbere dodávateľa rozhodne nadpolovičná väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov.

 

8.        Zástupca vlastníkov má právo zúčastňovať sa na stretnutiach správcu s dodávateľom.

 

9.        Pri opravách a údržbe použije správca dodávateľa zo svojej databázy tak, aby pri dodržaní primeranej ceny bol zabezpečený kvalitný výkon prác. Vlastníci môžu odporučiť dodávateľa a oznámiť túto skutočnosť písomne prostredníctvom zástupcu vlastníkov správcovi. Správca zahrnie odporučeného dodávateľa do výberu dodávateľov.

 

10.    V prípade, že si nadpolovičná väčšina vlastníkov na schôdzi odsúhlasí dodávateľa mimo databázy správcu, správca je povinný vypracovať s týmto dodávateľom zmluvu, kontrolovať zmluvné podmienky s finančnými a technickými možnosťami vlastníkov, pripraviť podmienky v rozsahu právomocí správcu a riešiť prípadné reklamácie, komunikáciu a korešpondenciu v mene vlastníkov, za čo má správca nárok voči vlastníkom na odmenu vo výške 2% z ceny diela.

 

11.    Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv sa vedú na účte domu otvorenom správcom v Tatra banke.

 

12.    Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv nepoužité v kalendárnom roku prechádzajú do nasledujúceho roka a vlastníkom sa nevracajú.

 

 Článok IX.

Účet úhrad za plnenia a spôsob jeho hospodárenia

 

1.        Vlastníci si vytvárajú účet úhrad za plnenia spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, spoločných častí a zariadení domu  uvedeného v článku III. bod 3 písm. b) tejto zmluvy. Tento účet tvoria:

-       mesačné poplatky v zmysle článku IV. bod 4. písm. a) tejto zmluvy,

-       mimoriadne príspevky, podľa rozhodnutia nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov.

 

2.        Správca sa zaväzuje používať prostriedky z účtu úhrad za plnenia na úhradu platieb dodávateľom v nasledovnom poradí:

-       odmena správcu,

-       úhrady za ÚK, príp. náklady súvisiace s prevádzkou domovej kotolne,

-       TÚV,

-       vodné a stočné,

-       elektrická energia,

-       odvoz a likvidácia odpadu,

-       servis a prevádzka výťahov,

-       upratovanie spoločných častí a zariadení domu,

-       úhrady paušálu za POHAS,

-       ostatné platby.

 

3.        Prostriedky účtu úhrad za plnenia sa vedú na účte domu otvorenom správcom v Tatra banke. Súčasťou tohto fondu je aj odmena správcu.

 

4.        Prostriedky účtu úhrad za plnenia nepoužité v kalendárnom roku sa vlastníkom vracajú.

 
 
Článok X.
Zodpovednosť za škodu
 

1.        Správca zodpovedá za škodu, ktorá vznikne nesprávnymi rozhodnutiami pri výkone správy.

 

2.        Správca nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla nezabezpečením výkonu správy domu podľa tejto zmluvy v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov spôsobeného neplatením preddavkov na úhradu plnení poskytovaných s bývaním alebo v dôsledku nedostatku finančných prostriedkov na účte úhrad za plnenia a fondu prevádzky, údržby a opráv  domu uvedených v článkoch VIII a IX. tejto zmluvy, ak na túto skutočnosť správca vlastníkov upozornil písomne alebo iným preukázateľným spôsobom. Prípadné sankcie za neuhradenie faktúr za poskytnuté plnenia alebo iné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok s dodávateľmi v zmysle článku VIII. tejto zmluvy znášajú v celom rozsahu vlastníci.

 

3.        Správca nezodpovedá za škodu vzniknutú v dome, ak táto bola spôsobená konaním vlastníkov, nájomcov bytov a nebytových priestorov alebo tretích osôb.

 

4.        V prípade, ak správca v súvislosti s výkonom správy domu v zmysle tejto zmluvy upozorní zástupcov vlastníkov alebo vlastníkov na nevyhnutnú potrebu opráv a títo neodsúhlasia jej vykonanie, nezodpovedá správca za škodu, ktorá v dôsledku nevykonania opravy vznikne.

 
Článok XI.
Plnomocenstvo
 

1.        Vlastníci týmto splnomocňujú správcu, aby ich zastupoval ako riadny splnomocnený zástupca pri vykonávaní všetkých právnych úkonov, ktoré sú potrebné na zabezpečenie činností v zmysle článku III. bod 3 písm. b) tejto zmluvy, najmä ho splnomocňujú na podpisovanie zmlúv s dodávateľmi na zabezpečenie riadneho výkonu správy v zmysle tejto zmluvy a správca toto plnomocenstvo prijíma.

 

2.        Vo veciach vymáhania nedoplatkov vlastníkov podľa tejto zmluvy vlastníci splnomocňujú správcu, aby v ich mene uzatvoril v každom jednotlivom prípade zmluvu o poskytovaní právnych služieb a podpísal v mene vlastníkov procesné plnomocenstvo na zastupovanie ním vybraným advokátom .

 

3.        Vlastníci splnomocňujú zástupcu vlastníkov na schvaľovanie splátkového kalendára pre dlžníka za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

-   dlh bude splatený v období maximálne 3 po sebe nasledujúcich kalendánych mesiacov,

-   mesačná splátka bude predstavovať sumu vo výške 33 % z celkovej dlžnej čiastky, minimálne však 100,- EUR mesačne.

Podpísaný a schválený splátkový kalendár doručuje správcovi zástupca vlastníkov. V prípade viacerých zástupcov vlastníkov sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z nich.

 
 

4.        Vlastníci splnomocňujú správcu na určenie výšky mesačného preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv v súlade s §10 zákona.

 
 
Článok XII.
Záverečné ustanovenia
 

1.        Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

 

2.        Každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu bez udania dôvodu písomne vypovedať s výpovednou lehotou tri mesiace. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kal